Unitatea medico-sanitară INTERCARDIODIAB SRL in calitate de operator de date cu caracter personal numărul 29904, prin prezenta vă înștiințăm despre prelucrarea datele dumneavoastra cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale destinate furnizarii de servicii medicale, care beneficiază de grad de securizare specifică.

Conform cerintelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 Aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

Subscrisa INTERCARDIODIAB SRL, prin reprezentantul sau legal, doctor MIHAI CREȚEANU se obliga sa administreze in conditii de confidentialitate si siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra sau alta persoana, în condițiile legale. Datele colectate au ca si scop asigurarea de servicii medicale oferite de către unitatea noastră medico-sanitară.

Datele cu caracter personal nu vor putea fi distribuite fără acordul dumneavoastră către terți (mass-media, firme asigurări, alte situații) sau către membrii familiei, decât dacă vă exprimați acordul în scris în acest sens. Confidențialitatea datelor personale este păstrată și după deces. De la prevederile precedente se exceptează anumite situații prevăzute de legislație (ex.: situații epidemiologice deosebite, situații climatologice deosebite, raportări către CAS – dacă e cazul, la solicitarea organelor de anchetă penală, dacă există o anchetă penală în desfășurare sau dacă există un ordin judecătoresc în acest sens…).

Ca si pacient, pentru a beneficia de serviciile medicale pe care le solicitați, aveți obligația de a furniza date cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru intocmirea fiselor medicale, biletelor de trimitere pentru investigatii, consultatii sau internare, prescriptii medicale etc., precum si pentru raportarile periodice catre casa de asigurări de sănătate, directia de sanatate publica, CNAS si Ministerul Sanatatii.

Refuzul dumneavostra de oferire a datelor necesare serviciului medical, de altfel acordat la cerere, determina imposibilitatea inscrierii in sistemul de ocrotire a sanatatii din Romania si de acordare de servicii medicale.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre unitatea medico-sanitară INTERCARDIODIAB SRL si vor fi comunicate numai urmatoriilor destinatari: casa de asigurări de sănătate, direcția de sănătate publică, colegiului medicilor-dacă este cazul, si altor unitati medicale ambulatorii si spitalicesti (dacă este cazul, în baza prevederilor legale).

Conform Regulamentului mai sus menționat și a Legii drepturilor pacientului, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa instanțelor de judecată.

Aveti urmatoarele drepturi: de acces la date, de la rectificare, „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. Totodata aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul unității noastre medico-sanitare, la datele de contact menționate în antet, in atentia reprezentantului legal.

Totuși, exercitarea acestor drepturi va atrage după sine imposibilitatea acordării actului medical de către unitatea noastră.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.